Vad händer på Swedese 2021?

SWEDESE_TH_MIKAEL LUNDBLAD_20210208_3502_web.jpg

Sonnie Byrling, VD och Elias Stenberg, marknadschef

Sonnie Byrling, VD:

Swedese har en fantastisk efterfrågan på sina produkter och vi befinner oss i en period av tillväxt. Vår största utmaning nu är att klara av att ge alla våra kunder den bästa leveransservicen som vi bara kan, trots rådande omständigheter. Just nu är vi till exempel mitt i ett stort projekt med leveranser till FN i Geneve, som innebär att vi ska leverera möbler och inredning till avdelningen för mänskliga rättigheter. Ett spännande projekt som verkligen svarar på frågan varför Swedese finns – ”för att skapa ett bättre liv för människor, i en hållbar värld”. 

Parallellt med detta är det spännande att följa utvecklingen i vårt nystartade Swedese-bolag i Norge. Där har vi två nya medarbetare, som månad efter månad ökar vår försäljning och etablerar en stabil plattform för vår framtid i Norge.  

Vidare har vi tack vare våra professionella medarbetare på marknadsfunktionen äntligen möjlighet att nå våra kunder genom en helt ny kommunikativ plattform. Den gör det möjligt att både inspirera och informera, med hjälp av bilder och en förfinad sortimentsstruktur, framförallt i våra digitala kanaler. 

Jag önskar att det framöver skall vara lätt att umgås med oss på Swedese. Min förhoppning är att alla våra kunder och samarbetspartners skall få uppleva ett ännu bättre Swedese, som levererar hållbara nyheter så att vi tillsammans kan skapa en hoppfull framtid och ett skönare liv.

 

We see a fantastic demand for Swedese’s products at the moment, and we find ourselves in a period of growth. Our greatest challenge today is to provide all our customers with the best delivery service possible, despite current circumstances in the world. One of the projects we are involved in, is a major delivery to the UN headquarters in Geneva, involving production and delivery of furniture for the Department of Human Rights. This is an exciting project that really answers the question why Swedese exists – “to create a better life for people, in a sustainable world".
It is equally rewarding to follow the development of our newly opened Swedese branch in Norway., Month after month, our Norwegian team manages to increase our sales, thus establishing a stable platform for our future in Norway.

Furthermore, thanks to our colleagues in the marketing function, we are finally able to reach our customers through a completely new communicative platform, with the capacity to offer both inspiration and information. Primarily through our digital channels, we can now provide improved images as well as a refined assortment structure.

My hope is that our customers and partners will find it easy to interact and spend time with Swedese. I wish that, in 2021, we will be able to make your Swedese experience even better than before. To us, that means launching sustainable news and making it possible for us all to create a hopeful future and a more pleasant life, together.

 

Elias Stenberg, marknadschef:

Under 2020 har vi genomfört ett omfattande arbete med varumärket Swedese, i allt från hur vi uttrycker oss i ord och bild till hur vi kategoriserar vårt sortiment, hela tiden med fokus framåt och en tydlig koppling till våra rötter. Detta arbete ligger till grund för, och möjliggör 2021 års viktigaste satsningar.

Vi kommer under 2021 ha ett ökat fokus på kommunikation och digital utveckling, vilket bland annat innebär att vi kan distribuera produktinformation och bilder på helt nya sätt. Med en ökad online-närvaro satsar vi på att kunna vara närmre våra kunder, partners och återförsäljare. Tydligare segmentering mellan våra två affärsområden, Professional och Living, nytt och relevant bildmaterial, samt en mer överskådlig presentation av vårt sortiment är något av det vårt arbete kommer mynna ut i, det tror och hoppas vi kommer vara till nytta för många.

 

Over the last year, we have carried out extensive work with the Swedese brand, covering everything from how we express ourselves in words and images to how we categorize our range, all the time with a focus on the future and a clear connection to our roots. This work is the basis for, and enables, 2021's most important marketing efforts.

In 2021, we will have an increased focus on communication and digital development, which means, among other things, that we will be able to distribute product information and images in completely new ways. With an increased online presence, our goal is to get closer to our customers, partners and retailers. A clearer segmentation between our two business areas, Professional and Living, new and relevant visual material, as well as an improved presentation of our range are a few examples of what our work will result in, we believe and hope it will be useful to many.